กู้เงินก้อนออมสิน

กู้เงินก้อนออมสิน

 • 15000 บาท
 • 12% ต่อปี
 • 36-96 เดือน

กู้เงินก้อนออมสิน สินเชื่อเงินก้อนออมสิน ล่าสุด 2566, 2023 

 

กู้เงินก้อนออมสิน หรือสินเชื่อเงินก้อนออมสิน 2566 ที่ปัจจุบันยังสามารถจะทำเรื่องกู้เงินด่วนได้กับธนาคารออมสิน ซึ่งธนาคารออมสินเป็นหนึ่งในธนาคารประชาชนที่มักจะมีโครงการวงเงินสินเชื่อเพื่อจะเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้อง การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และการลงทุนในการประกอบอาชีพ หรือแม้แต่ใช้หมุนเวียนในกิจการเพื่อให้ยังคงดำเนินต่อไปแล้วให้ลูกจ้างยังคงมีงานทำ

กู้เงินก้อนออมสินกับสินเชื่อเงินก้อนออมสิน 2566, 2023

กู้เงินก้อนออมสิน สินเชื่อตามนโยบายรัฐสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

เป็นสินเชื่อเงินก้อนที่ให้กู้ได้ตามความจำเป็นที่ต้องใช้ และให้ได้ตามความสามารถในการชำระคืนได้ โดยให้เงินก้อน ออมสินไม่เกินรายละ 200,000 บาท  และเมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท กับจำนวนเงินที่กู้เงินก้อนออมสินในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย โดยจะมีระยะเวลาให้ชำระคืนเงินกู้ 3 – 8 ปี ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

คุณสมบัติผู้กู้เงินก้อนออมสินสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

 • จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย
 • กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ จะต้องมีอายุการทำงานงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป หากเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้แล้วจะต้องไม่เกิน 60  ปี
 • หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือน
 • ผู้กู้เงินก้อนออมสินจะต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ของธนาคารออมสิน

กู้เงินก้อนออมสินกับสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ

เป็นสินเชื่อเงินก้อนเพื่อให้ช่วยกับผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงอัคคีภัย โดยจะมีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ดังนี้

 • ให้มีผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 5 ปี 
 • และให้ระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นได้ไม่เกิน 1 ปี และชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

คุณสมบัติผู้กู้เงินก้อนออมสินกับสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ

 • จะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อเดิม และเป็นสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจของธนาคารออมสิน
 • จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระในวันที่ขอกู้เงิน สำหรับสินเชื่อระยะยาว
 • สินเชื่อระยะสั้น ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากู้เงินก้อนออมสิน
 • สามารถยื่นกู้สินเชื่อเงินสดได้ที่ธนาคารออมสินสาขาหรือหน่วยงานเดิมของเจ้าของบัญชีสินเชื่อ
 • จะต้องเป็นผู้ประกอบการและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และจะต้องได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

กู้เงินก้อนออมสิน สินเชื่อตามนโยบายรัฐสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน
 • ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยรายเดือน ภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี และให้ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก 
 • จะต้องชำระหนี้โดยการหักบัญชีเงินฝาก 
 • เปิดให้ลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

คุณสมบัติผู้กู้เงินก้อนออมสินสินเชื่อตามนโยบายรัฐสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีแล้วแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี 
 • ผู้ประกอบการรายย่อย ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ผู้มีรายได้ประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

สารบัญ

แหล่งกู้เงินด่วน

แอพพรอมิส

 • ไม่กำหนด
 • 24-25% ปี
 • 6-60 เดือน

ทรูมันนี่วอลเล็ท

 • ไม่กำหนด
 • ไม่เกิน 24% ต่อปี
 • 1-3 เดือน

เงินด่วนโอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมง 2022, แอพเงินด่วน, เช็คสิทธิ์เงินเยียวยารอบใหม่