ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 • ไม่กำหนด
 • 0.35% ต่อเดือน
 • ไม่เกิน 30 เดือน

ธนาคารออมสินเปิดลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านMyMo 2565, 2022 

 

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เพื่อให้เป็นสินเชื่อในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ซึ่งในรอบใหม่นี้ ให้มีการลงทะเบียนเสริมพลังฐานรากผ่านแอพ MyMo ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นธนาคารออมสินเอง เป็นการสมัครสินเชื่อออนไลน์ออมสินโดยจะต้องมีการเปิดบัญชีเงินฝาก และยื่นเอกสารขอเปิดใช้งานแอพฯ ที่ธนาคารก่อน

เงื่อนไขและการสมัครลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน 2565, 2022

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการสมัครลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก จากธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อเงินก้อนที่สะดวกและสามารถยื่นกู้ได้ง่าย เพื่อนำไปใช้ช่วยเสริมสภาพคล่องต่างๆด้านการกินอยู่ และการประกอบอาชีพ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มผู้ที่มีรายได้ประจำจะได้วงเงินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ 0.35% ต่อเดือน และจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้ไม่เกิน 3 ปี โดยสำหรับภายใน 6 เดือนแรก เมื่อมีการอนุมัติสินเชื่อ จะยังไม่ต้องมีการชำระยอดเงินต้น และดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีความพร้อม และให้ผ่านวิกฤติไปได้เสียก่อน เป็นการกู้เงินด่วนได้จริงที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
 2. กลุ่มผู้มีอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอนจะได้วงเงินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากสูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ 0.10 % ต่อเดือน และจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้ไม่เกิน 2 ปี โดยสำหรับภายใน 6 เดือนแรก หลังจากมีการอนุมัติสินเชื่อ จะยังไม่ต้องมีการชำระยอดเงินต้น และดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีความพร้อม และให้ผ่านวิกฤติไปได้เสียก่อน

คุณสมบัติลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน

 1. จะต้องเป็นพนักงานประจำ หรือผู้ที่มีรายได้ประจำ มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อเสริมพลังฐานรากจะต้องไม่เกิน 60 ปี
 2. จะต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือมีอาชีพอิสระ หรือมีรายได้ไม่แน่นอน โดยจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อเสริมพลังฐานรากจะต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. จะต้องเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินหรือมีการปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 4. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. จะต้องเป็นบุคคลที่มีที่อยู่อาศัยที่ชัดเจน และสามารถจะตรวจสอบได้
 6. จะต้องไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานทำงานในธนาคารออมสิน หรือเป็นลูกจ้างของทางภาครัฐ

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากกี่วันอนุมัติ

จากที่ให้มีการลงทะเบียนเสริมพลังฐานรากผ่านแอพ MyMo แล้ว สำหรับระยะเวลาในการรอผลอนุมัติโดยจะได้เป็น SMS ผ่านแอพ MyMo ในเวลาภายใน 24 ชั่วโมง หากผ่านการพิจารณา “สินเชื่อของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว” จะต้องทำการยืนยันโดยการทำสัญญาเงินกู้ภายในระบบ เป็นรูปแบบของ e-Contract ซึ่งง่ายและสะดวกมากๆ นอกจากนี้ธนาคารออมสินยังมีสินเชื่อออมสิน 10000 บาท ที่เป็นสินเชื่อที่ปล่อยออกมาช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด19 สามารถลงทะเบียนผ่านแอพ mymo ได้เช่นกัน หลังจากที่ได้รับการแจ้งผลอนุมัติจากธนาคารออมสิน ภายในระยะเวลา 7 วันทำการ หรือสามารถจะติดต่อทำสัญญาได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่เลือกลงทะเบียนเสริมพลังฐานรากไว้

แหล่งกู้เงินด่วน

บัตรเครดิต scb

 • 15000 บาท
 • ไม่เกิน 18% ต่อปี
 • 4/6/9/10 เดือน

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส

 • มีรายได้ประจำ
 • 0.10% ต่อเดือน
 • ไม่เกิน 30 เดือน

เงินด่วนโอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมง 2022, แอพเงินด่วน, เช็คสิทธิ์เงินเยียวยารอบใหม่