สินเชื่อประชาชนสุขใจ

สินเชื่อประชาชนสุขใจ

 • 9000 บาท
 • 1.00% ต่อเดือน
 • 36-120 เดือน

สินเชื่อประชาชนสุขใจกับโครงการให้สมัครสินเชื่อประชาชนสุขใจ 2564 

 

สินเชื่อประชาชนสุขใจ 2564 หรือสินเชื่อประชาชนออมสิน ที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเพื่อจะช่วย เสริมสภาพคล่องทางด้านการ อยู่อาศัย การใช้จ่ายในสินค้าอุปโภค หรือบริโภคต่างๆ รวมไปถึงการใช้หมุนเวียนในการทำกิจการทั้งรายย่อย หรือในบริษัทที่ต้องการจะขยายกิจการ ซึ่งก็จะมีวงเงินสินเชื่อต่างๆเริ่มต้นที่ 10000 บาท 50000 บาท ตามเงื่อนไขในแต่ละวัตถุประสงค์ของสินเชื่อนั้นๆ

สินเชื่อประชาชนสุขใจ 2564 ที่เปิดให้สมัคร มีสินเชื่ออะไรบ้าง 

สินเชื่อประชาชนสุขใจ 2564 สินเชื่อประชาชนสุขใจออมสินปรับโครงสร้างหนี้

เป็นสินเชื่อสำหรับลูกหนี้รายย่อย เพื่อทำการรวมหนี้ ทั้งสินเชื่อบ้านที่ไม่มีการค้างชำระเกินกว่า 90 วัน และสินเชื่อและบัตรเครดิตอื่นๆทั้งที่กำลังจะเป็นหนี้เสีย หรือยังจ่ายได้ปกติ โดยเป็นการช่วยให้ผ่อนได้ในยอดเงินที่น้อยลง และดอกเบี้ยก็จะลดลงด้วย ซึ่งจะทำให้ในแต่ละเดือนมีเงินเหลือใช้เพิ่มมากขึ้น โดยเงื่อนไขที่ผู้กู้จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้คือ หนี้บัตรเครดิตของธนาคารออมสินที่มีการค้างชำระจะต้องมียอดรวมไม่เกิน ส่วนต่างของยอดเงินที่ผ่อนชำระไปแล้วของสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

สินเชื่อประชาชนสุขใจ กับสินเชื่อประชาชนออมสิน 50000 บาท 2564

เป็นสินเชื่อที่ให้กู้ได้ตั้งแต่ 10000 – 50000 บาทสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 โดยจะให้มีการสมัครลงทะเบียนผ่านแอพ MyMo และในการสมัครไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนั้นในกรณีนี้ลูกค้าจะต้องทำการเปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน และยื่นเอกสารในการขอใช้บริการแอพ MyMo 

 • อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 0.35% ต่อเดือน สำหรับวงเงินสินเชื่อที่ 50000 บาท และจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อ ไม่เกิน 3 ปี  
 • วงเงินสินเชื่อที่ 10000 บาทจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 0.10% ต่อเดือน โดยจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 2 ปี 

สำหรับสินเชื่อประชาชนสุขใจ ทั้งวงเงิน 10000 บาท และ 50000 บาทจะปลอดการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้ ในระยะเวลา 6 เดือนแรก หลังจากที่มีการอนุมัติสินเชื่อแล้ว

สินเชื่อประชาชนสุขใจ กับสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

สินเชื่อออมสินประชาชนสุขใจ เป็นการให้สมัครสินเชื่อ เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค หรือเพื่อใช้ในการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำมาใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยวงเงินสินเชื่อที่ให้ได้ไม่เกิน  300,000 บาท ในกรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน และไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อราย สำหรับการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยวงเงินที่ได้จะอยู่ที่ 80% – 90% ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่ใช้ และระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน 25 ปี สำหรับผู้สมัครสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อจะต้องไม่เกิน 65 ปี
 • จะต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพและจะต้องมีรายได้ที่มีความแน่นอน

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส

 • มีรายได้ประจำ
 • 0.10% ต่อเดือน
 • ไม่เกิน 30 เดือน

สินเชื่อประชาชนสุขใจ

 • 9000 บาท
 • 1.00% ต่อเดือน
 • 36-120 เดือน