โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส

 • มีรายได้ประจำ
 • 0.10% ต่อเดือน
 • ไม่เกิน 30 เดือน

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส เปิดให้ลงทะเบียน ธกส 2565 มีอะไรบ้าง 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส หรือสินเชื่อ ธกส 2565 โควิด ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ในการช่วยประชาชนในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และรวมไปถึงการประกอบอาชีพ ในด้านต่างๆ โดยจะมีเงื่อนไขของโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ลงทะเบียน ทั้งที่เป็นลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ของธนาคาร ธ.ก.ส.

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส และสินเชื่อธกส 2565 มีอะไรบ้าง

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ลงทะเบียนธกส 10000 บาท

เป็นสินเชื่อ ธกส 2565 โควิดลงทะเบียน ธกส 10000 บาท สำหรับบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด19 โดยจะต้องลงทะเบียน ธกส ผ่าน Line Official @baacfamily ซึ่งจะให้วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาทด้วยอัตราดอกเบี้ย เพียง 0.10% ต่อเดือน และมีระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานถึง 2 ปี 6 เดือน ซึ่งใน 6 เดือนแรกจะได้รับการยกเว้นการชำระค่างวด โดยในการสมัคร หรือลงทะเบียน ธกส ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ลงทะเบียนธกส 10000 บาท
 • จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และจะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นบุคคลที่เป็นลูกค้าเดิมของ ธนาคาร ธ.ก.ส. อยู่แล้ว
 • จะต้องเป็นเกษตรกร หรือเป็นสมาชิกในครบอครัวที่มีอาชีพเกตรกร

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส 50000 บาท

เป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. วงเงิน 50,000 บาท ซึ่งจะให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 โดยจะให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานถึง 12 เดือน แต่หากมีเหตุจำเป็นจริงๆสามารถจะผ่อนผันได้ถึง 18 เดือน โดยจะต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน และใน 3 เดือนแรก จะไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ย และจะคิดดอกเบี้ยตั้งแต่ เดือนที่ 4 เป็นต้นไป

 • คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส
 • บุคคลทั่วไป และอาชีพเกษตร หรือทายาท หรือบุคคลในครอบครัวชาวเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด19
 • ยังไม่เคยเป็นลูกค้ากับธนาคาร ธ.ก.ส. มาก่อน
 • ในการลงทะเบียน ธกส เพื่อเข้าโครงการสินเชื่อธกส 2565 โควิด จะต้องนำไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร เพื่อการเลี้ยงชีพอย่างพอเพียง

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ปล่อยสินเชื่อ 200000 บาท

เป็นสินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน ลูกค้า SME เกษตร โดยจะ ธกส ปล่อยสินเชื่อ 200000 บาท โดยจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 0.75% ต่อเดือน หรือไม่เกิน 9% ต่อปี ในระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปี โดยจะต้องใช้หลักประกันเงินกู้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ด้วย

 • คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ปล่อยสินเชื่อ 200000 บาท
 • จะต้องเป็นลูกจ้างประจำ หรือพนักงาน ในโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร
 • และจะต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป โดยจะต้องมีสลิปเงินเดือนที่สามารถจะตรวจสอบได้ หรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกโดยหน่วยงานอย่างถูกต้อง
 • จะต้องผ่านการทดลองงานมาเรียบร้อยแล้ว และมีสภาพของการจ้างงานที่มีความมั่นคง

แหล่งกู้เงินด่วน

กู้เงินก้อนออมสิน

 • 15000 บาท
 • 12% ต่อปี
 • 36-96 เดือน

สินเชื่อประชาชนสุขใจ

 • 9000 บาท
 • 1.00% ต่อเดือน
 • 36-120 เดือน

เงินด่วนโอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมง 2022, แอพเงินด่วน, เช็คสิทธิ์เงินเยียวยารอบใหม่